Biz kim

Şençzhenen Zhuangzhi Technology Co., LTD2004-nji ýylda döredildi. Gorag we ýörite gaplaýyş materiallaryny we ulgamlaryny öndüriji.Gorag gaplamasynda täzelikçi hökmünde, iň kyn gaplama meseleleriňiz üçin ýönekeý, amaly çözgütleri tapmaga kömek ederis.

Önümleri goramak boýunça ýokary tehnologiýalary üpjün etmek üçin köp sanly öndürijiler üçin Hytaýyň ähli esasy welaýatlaryny we şäherlerini biziň işimiz.Esasy kompaniýa içerki bazaryň esasyny düzýär we eksporty kem-kemden giňeldýär.Quickewropada, Amerikada we Günorta-Gündogar Aziýada “QuickPack” gaplaýyş önümlerini ulanmakda köp müşderi bar.

Kompaniýanyň üstünligi öz içine alýan iň möhüm müşderi pudaklary: takyk gurallar, maşyn önümleri, harby önümler, awiasiýa gurallary, elektron önümleri, aragatnaşyk önümleri, senetçilik önümleri, küýzegärçilik, aýna, yşyklandyryş önümleri, sanitariýa önümleri gaplamak.

Önümi goramagyň ajaýyp çykdajyly gaplama çözgüdi

Senagatda, önümlerimiz ýük daşamak, paýlamak, saklamak we satmak sikllerinde önümleriňizi goraýar.

Müşderi tarapyndan dolandyrylýan çözgütleri aşakdakylar bilen üpjün edýäris:

1. Tutuş sözde maslahat hyzmatlary we goldaw.

2. Işewürlik kynçylyklaryňyzy çözmek üçin tehnologiýa we bazar tejribesi.

3. BASF bilen hyzmatdaşlyk önümiň hilini we pudakda hyzmat goldawyny üpjün edýär

4. Ölçegli ykdysady peýdany üpjün edýän çykdajyly gaplama.

5. Biziň önümlerimiziň başyndan bäri täsirli we ykdysady taýdan üpjün edilmegimiz üçin pudakdaky iň oňat okuw we goldaw hyzmatlary.

Müşderimize iş çözgütleri we hakyky baha bermek üçin umumy güýçleri, çeşmeleri birleşdirip, netijelilik döretdik.

1. “Salam-Tech” önümçilik enjamlary

Esasy önümçilik enjamlarymyz göni daşary ýurtlardan getirilýär.

2. Güýçli gözleg we güýç

Gözleg we gözleg merkezimizde 10 inersenerimiz bar, olaryň hemmesi Hytaýyň Ylym we Tehnologiýa Uniwersitetiniň lukmanlary ýa-da mugallymlary.

3. Hiliň berk gözegçiligi

Esasy çig mal.

“Quickpack” köpük A we B, (materialyň gysylmagy himiki däl) we maşynyň möhüm ätiýaçlyk şaýlary (ajaýyp birmeňzeşlik) göni maňlaýdan getirilýär.

Kompaniýanyň güýji

Şençzhenen Zhuangzhi Technology Co., LTD2004-nji ýylda döredildi we 18 ýyl bäri Pu köpük gaplaýyş maşynlaryny öndürýär.“Pu Foam” gaplaýyş ulgamlarynda içerki öňdebaryjy gözleg we ösüş ukybymyz, şeýle hem ýasamak, elektrik nasosy, programma üpjünçiligini dolandyrmagyň kämillik we durnukly kompýuter we hil gözegçilik ukybynyň ösen derejesi bar.

22
6
4
2

Toparymyz

Zhuangzhi-de häzirki wagtda 50-den gowrak işçi bar we 20% -den gowragy magistr ýa-da doktorlyk derejelerinde. Biz milli ýokary tehnologiýaly kärhana şahadatnamasyny ençeme ýyl ozal aldyk.

Zhuangzhi, tehnologiki oýlap tapyşlaryň we programma üpjünçiliginiň awtorlyk hukuklarynyň 20-den gowrak patentine eýelik edýär.

takmynan us1 (1)

Hyzmat

Müşderilere satuwdan öňki, satuwdan soňky hyzmaty bermek üçin aşakdaky usullary ulanýarys:

Value Bahalary derňemek üçin müşderiniň bar bolan önüm gaplamalaryna laýyklykda.

Customer Müşderiniň nusgalarynyň dizaýnyna, önümçilik gaplama çözgütlerine görä.

Customers Müşderileriň synagy, wibrasiýa synag maglumatlary we ş.m.

New Täze müşderiler üçin käbir vedio okuwlaryny bermek üçin.

Visit Saparlara yzygiderli hyzmat etmek, ýol görkezmek.

Principleörelgesini goldamak: esasy hyzmat etmek, müşderilere hyzmat etmek çykdajylaryny azaltmak üçin ikinji derejeli çalyşmak.