0221031100827

Önümler

 • PU ýumşak köpük gaplaýyş maşyny Awtomat poliuretan köpük sanjym gaplaýyş ulgamlary

  PU ýumşak köpük gaplaýyş maşyny Awtomat poliuretan köpük sanjym gaplaýyş ulgamlary

  Çalt bukjaköpük gaplamak, gaplama görnüşindäki ýönekeý, amatly, doly göçme we ykjam köpük bolup, gorag gaplamalaryna laýyk gelýän dürli önümler üçin ulanylyp bilner.Özboluşly ýassyk ýasamak ukyby, önümiňizi islendik ululykda, şekilde ýa-da agramda diýen ýaly az mukdarda material bilen gaplamaga mümkinçilik berýär, ýöne ýörite ýasalan ýassyk ýasamagy, boş doldurmak we agyr ýüklemek.

  Eltip bermek: deňiz arkaly

  Gurluş wagty: 7-10 gün

  Tölegler: TT

  Çykdajylary tygşytlamak üçin täsirli we ygtybarly

  Islendik soraga jogap bermäge şat, soraglaryňyzy we sargytlaryňyzy iberiň.

 • Göçme PU köpük sanjym gaplaýyş enjamy

  Göçme PU köpük sanjym gaplaýyş enjamy

  Önüm öndürilen önümleriň köpüsine çalt ýerleşdirmek, inçe izolýasiýa we giňişligi doldurmak üçin gaty gysga wagtyň içinde ulagdaky önümiň goragy üpjün ediň. Saklamak we ýüklemek, düşürmek we ygtybarly goramak.

  Köpük paketini giňeltmek, gaplaýyş maşynlary pudaklarda giňden ulanylýar.

  Amaly pudaklar:

  Takyk gurallar, takyk maşynlar, lukmançylyk enjamlary, awtoulag ätiýaçlyk şaýlary, uçar gurallary, elektron önümleri, aragatnaşyk önümleri, nasos klapanlary, pnewmatik geçirijiler, senetçilik önümleri, keramiki gap-gaçlar, äýnek, yşyklandyryş önümleri we ş.m. ýaly dürli adaty bolmadyk we näzik makalalar üçin.

  Çalt bukjaýokary göwrümli amallar üçin talap edilýän köpük berýär.

  Eltip bermek: deňiz arkaly

  Gurluş wagty: 7-10 gün

  Tölegler: TT

  Çykdajylary tygşytlamak üçin täsirli we ygtybarly

  Islendik soraga jogap bermäge şat, soraglaryňyzy we sargytlaryňyzy iberiň.

 • Göçme pu köpük sanjym maşyn / PU maşyn / Göçme köpük gaplaýyş ulgamy köpük halta we köpük ýerinde

  Göçme pu köpük sanjym maşyn / PU maşyn / Göçme köpük gaplaýyş ulgamy köpük halta we köpük ýerinde

  Netijeli gaplama Himiki serişdeleri A + B gaplaýan kartonlar üçin göçme Pu köpükli sanjym maşyny, dürli önümleriň gaplanyşynda giňden ulanylýar. Pu köpük sanjym enjamy A, B himiki maddalary doly garyşdyrmaga kömek edýär we awtomatiki usulda tutuş paket bilen giňeldiler.

 • Göçme PU köpük sanjym gaplaýyş enjamy

  Göçme PU köpük sanjym gaplaýyş enjamy

  TheEC-711Quickpack ulgamyönümi çalt, tygşytly goramak üçin giňeldilen gaplama köpügini ýokary göwrümli gaplama amallaryna ýetiriň.

  köpükli gaplama ulgamy önümiňizi ajaýyp gaplamagy artdyrar, maddy çykdajylaryňyzy azaldar we müşderiniň kanagatlylygyny ýokarlandyrar.

  Eltip bermek: deňiz arkaly

  Gurluş wagty: 7-10 gün

  Tölegler: TT

  Çykdajylary tygşytlamak üçin täsirli we ygtybarly

  Islendik soraga jogap bermäge şat, soraglaryňyzy we sargytlaryňyzy iberiň.

 • Saýtdaky gaplama ulgamlaryndan poliuretan köpük ulgamy

  Saýtdaky gaplama ulgamlaryndan poliuretan köpük ulgamy

  Parametr-pes basyşly poliuretan sanjym köpük enjamy PU ýerdäki köpük ulgamy, kompýuter tarapyndan dolandyrylýan täze mehaniki we elektrik integrasiýa köpük enjamy.Elektrik ulgamyndan, suwuk basyş ulgamyndan, elektrik ýyladyş ulgamyndan we köp funksiýaly dolandyryş ulgamyndan ybarat, iki üçin ulanylýar