banner1
banner2
banner3
Sahypadaky köpükli gaplama galyplaryň açylmagyny we doldurylmagyny talap etmeýär ......

Situ köpüklemek

Sahypadaky köpükli gaplama galyplaryň açylmagyny we doldurylmagyny talap etmeýär ......

Uickpack-iň köpüklenmegi, suwuklygynyň 200 essesinden we ýassykdan ýokarydyr ...

Köpük derejesi

Uickpack-iň köpüklenmegi, suwuklygynyň 200 essesinden we ýassykdan ýokarydyr ...

“Quickpack” -da CFC ýok we Europeewropada we ABŞ-da giňden ulanylýar we ulanylýar.

CFC mugt

“Quickpack” -da CFC ýok we Europeewropada we ABŞ-da giňden ulanylýar we ulanylýar.

PU köpük guýýan maşyn izolýasiýa, doldurmak, gaplamak üçin awtoulag gaplaýyş maşyny
PU ýumşak köpük gaplaýyş maşyny Awtomat poliuretan köpük sanjym gaplaýyş ulgamlary
Biz hakda tanşyň

Önüm enjamlary
Ekran

  • operator köpük haltasynyň degişli uzynlygyny we zerur köpükleýjiniň mukdaryny saýlamak üçin düwmä basýar
  • köpük suwuklygy bilen doldurylan köpük haltasyny kartona salyň;
  • önümiňizi köpük haltasyna salyň, giňeldilen köpük halta önümiňiziň görnüşine görä önümiňiz üçin ýakyn gorag paneli emele getirer;
  • düwmäni ýene bir gezek basyň, önümiňize köpük haltasynyň ikinji gatyny goýuň we kartony ýapyň;
  • kartony açyň we köpük haltanyň karton we önüm görnüşi boýunça gowy gorag ýassygyny emele getirýändigini görersiňiz
Häzir habarlaşyň Koprak oka
Hyzmatlarymyz

Korporatiw hyzmatlar

Qualityokary hilli gaplama önümiň bir bölegidir.Sesine görä howpsuz gaplama pad gorag shemasyny düzeris,

Häzir habarlaşyň
MüşderiDizaýn

Müşderi
Dizaýn

Müşderiler tarapyndan üpjün edilen önüm nusgalaryna görä, müşderiler üçin gaplama shemalaryny düzüň we düzüň.

dogry
Mugtsubut etmek

Mugt
subut etmek

Mugt subutnama, müşderiler üçin gaplamanyň düşmegini, titremesini we beýleki synag synaglaryny barlamak.

dogry
Gurmakda kömek

Gurmakda kömek

Wideo we onlaýn gurnama kömegi beriň

dogry
Yzygiderli onlaýn hyzmat

Yzygiderli onlaýn hyzmat

Yzygiderli onlaýn hyzmat we gollanma.

dogry
hakda
Biz hakda

Kompaniýanyň tertibi

Şençzhenen Zhuangzhi Technology Co., Ltd., köpükli çig mal, köpük enjamlary, gorag gaplaýyş dizaýny we çözgütleri bolan PU poliuretan daşky gurşawy goramak boýunça ýöriteleşen öndüriji.Kompaniýanyň ähli önümleri SGS daşky gurşawy goramak şahadatnamasyny, ýerdäki önümçilik saglygy we howpsuzlyk şahadatnamasyny we ş.m. üstünlikli geçdi.

Tygşytly we amaly gaplama materialynyň bir görnüşi hökmünde, gyssagly ýolagçynyň ýerdäki köpükli gaplamasy diňe bir giňişligiňizi tygşytlaman, eýsem gaplamagyň netijeliligini ýokarlandyryp, iň oňat gaplama effektini we önüm keşbini gazanyp biler.Käbir eksport önümleriniň artykmaçlyklary has görnüklidir.Çalt ýolagçynyň ýerdäki köpükli gaplamasynda daşky gurşawy goramak baradaky halkara talaplara we gaplaýyş materiallaryndaky agyr metallaryň mazmuny baradaky halkara kadalaryna laýyk gelýän we SGS daşky gurşawy goramak boýunça CFC ýa-da HCFC we beýleki ozony ýok ediji komponentler ýok. şahadatnama.

Kompaniýa döretmek

2000inedördül metr+

Zawod meýdany

Zawod meýdany

Professional tehnikler

Saklaýyş ýerini tygşytlamak üçin 55 gallon demir çelek 70 kub metr gaplaýyş materiallaryny saklaýan ýeri bilen deňdir, sebäbi ...

Saklaýyş ýerini tygşytlamak üçin 55 gallon demir çelek 70 kub metr gaplaýyş materiallaryny saklaýan ýeri bilen deňdir, sebäbi ...

Awto köpük poliuretan sanjym PU doldurma enjamy
Saklaýyş ýerini tygşytlamak üçin 55 gallon demir çelek 70 kub metr gaplaýyş materiallaryny saklaýan ýeri bilen deňdir, sebäbi ...

Saklaýyş ýerini tygşytlamak üçin 55 gallon demir çelek 70 kub metr gaplaýyş materiallaryny saklaýan ýeri bilen deňdir, sebäbi ...

Köpükli polieter poliol / Pu köpük himiki poliolyň bahasy
Önümçilik söwda öndürijisi

"Zhuangzhi Technology Co., Ltd." 2004-nji ýylda esaslandyryldy. Häzirki wagtda ýerdäki köpük ulgamynyň önümleri bu pudakda öňdebaryjy orunda durýar.

Önümçilik söwda öndürijisi

LEAWOD-a goşulyň