0221031100827

Önümler

 • PU ýumşak köpük gaplaýyş maşyny Awtomat poliuretan köpük sanjym gaplaýyş ulgamlary

  PU ýumşak köpük gaplaýyş maşyny Awtomat poliuretan köpük sanjym gaplaýyş ulgamlary

  Çalt bukjaköpük gaplamak, gaplama görnüşindäki ýönekeý, amatly, doly göçme we ykjam köpük bolup, gorag gaplamalaryna laýyk gelýän dürli önümler üçin ulanylyp bilner.Özboluşly ýassyk ýasamak ukyby, önümiňizi islendik ululykda, şekilde ýa-da agramda diýen ýaly az mukdarda material bilen gaplamaga mümkinçilik berýär, ýöne ýörite ýasalan ýassyk ýasamagy, boş doldurmak we agyr ýüklemek.

  Eltip bermek: deňiz arkaly

  Gurluş wagty: 7-10 gün

  Tölegler: TT

  Çykdajylary tygşytlamak üçin täsirli we ygtybarly

  Islendik soraga jogap bermäge şat, soraglaryňyzy we sargytlaryňyzy iberiň.

 • Göçme PU köpük sanjym gaplaýyş enjamy

  Göçme PU köpük sanjym gaplaýyş enjamy

  Önüm öndürilen önümleriň köpüsine çalt ýerleşdirmek, inçe izolýasiýa we giňişligi doldurmak üçin gaty gysga wagtyň içinde ulagdaky önümiň goragy üpjün ediň. Saklamak we ýüklemek, düşürmek we ygtybarly goramak.

  Köpük paketini giňeltmek, gaplaýyş maşynlary pudaklarda giňden ulanylýar.

  Amaly pudaklar:

  Takyk gurallar, takyk maşynlar, lukmançylyk enjamlary, awtoulag ätiýaçlyk şaýlary, uçar gurallary, elektron önümleri, aragatnaşyk önümleri, nasos klapanlary, pnewmatik geçirijiler, senetçilik önümleri, keramiki gap-gaçlar, äýnek, yşyklandyryş önümleri we ş.m. ýaly dürli adaty bolmadyk we näzik makalalar üçin.

  Çalt bukjaýokary göwrümli amallar üçin talap edilýän köpük berýär.

  Eltip bermek: deňiz arkaly

  Gurluş wagty: 7-10 gün

  Tölegler: TT

  Çykdajylary tygşytlamak üçin täsirli we ygtybarly

  Islendik soraga jogap bermäge şat, soraglaryňyzy we sargytlaryňyzy iberiň.

 • Göçme pu köpük sanjym maşyn / PU maşyn / Göçme köpük gaplaýyş ulgamy köpük halta we köpük ýerinde

  Göçme pu köpük sanjym maşyn / PU maşyn / Göçme köpük gaplaýyş ulgamy köpük halta we köpük ýerinde

  Netijeli gaplama Himiki serişdeleri A + B gaplaýan kartonlar üçin göçme Pu köpükli sanjym maşyny, dürli önümleriň gaplanyşynda giňden ulanylýar. Pu köpük sanjym enjamy A, B himiki maddalary doly garyşdyrmaga kömek edýär we awtomatiki usulda tutuş paket bilen giňeldiler.

 • Göçme PU köpük sanjym gaplaýyş enjamy

  Göçme PU köpük sanjym gaplaýyş enjamy

  TheEC-711Quickpack ulgamyönümi çalt, tygşytly goramak üçin giňeldilen gaplama köpügini ýokary göwrümli gaplama amallaryna ýetiriň.

  köpükli gaplama ulgamy önümiňizi ajaýyp gaplamagy artdyrar, maddy çykdajylaryňyzy azaldar we müşderiniň kanagatlylygyny ýokarlandyrar.

  Eltip bermek: deňiz arkaly

  Gurluş wagty: 7-10 gün

  Tölegler: TT

  Çykdajylary tygşytlamak üçin täsirli we ygtybarly

  Islendik soraga jogap bermäge şat, soraglaryňyzy we sargytlaryňyzy iberiň.

 • Saýtdaky gaplama ulgamlaryndan poliuretan köpük ulgamy

  Saýtdaky gaplama ulgamlaryndan poliuretan köpük ulgamy

  Parametr-pes basyşly poliuretan sanjym köpük enjamy PU ýerdäki köpük ulgamy, kompýuter tarapyndan dolandyrylýan täze mehaniki we elektrik integrasiýa köpük enjamy.Elektrik ulgamyndan, suwuk basyş ulgamyndan, elektrik ýyladyş ulgamyndan we köp funksiýaly dolandyryş ulgamyndan ybarat, iki üçin ulanylýar

 • Poliuretan polietilen awtoulag suwuk gaplaýyş enjamy

  Poliuretan polietilen awtoulag suwuk gaplaýyş enjamy

  Örän täsirli, ýokary ýassyk.Spaceeri tygşytlamak: Iň az saklamak üçin talap edilýän ulgamlar.

  Eltip bermek: deňiz arkaly

  Gurluş wagty: 7-10 gün

  Tölegler: TT

  Çykdajylary tygşytlamak üçin täsirli we ygtybarly

  Islendik soraga jogap bermäge şat, soraglaryňyzy we sargytlaryňyzy iberiň.

 • PU köpük guýýan maşyn izolýasiýa, doldurmak, gaplamak üçin awtoulag gaplaýyş maşyny

  PU köpük guýýan maşyn izolýasiýa, doldurmak, gaplamak üçin awtoulag gaplaýyş maşyny

  “Quickpack QP-393E” ulgamy ýokary derejeli goragy we in engineenerli ýassyklaryň gaýtalanyp boljak, öňünden aýdyp boljak ýerine ýetirişini awtomatlaşdyrmagyň netijeliligini birleşdirýär.Siteerdäki önümçilik üçin bu awtomatlaşdyryş derejesi ýokary göwrümli müşderiler üçin şu wagta çenli elýeterli.

  Eltip bermek: deňiz arkaly

  Gurluş wagty: 7-10 gün

  Tölegler: TT

  Çykdajylary tygşytlamak üçin täsirli we ygtybarly

  Islendik soraga jogap bermäge şat, soraglaryňyzy we sargytlaryňyzy iberiň.

 • poliuretan köpük sanjym galyplaýjy maşyn

  poliuretan köpük sanjym galyplaýjy maşyn

  Köpük gaplaýyş ulgamyny giňeltmek ulanmak aňsat we islendik adamy birnäçe minutda gaplama hünärmeni edip biler.

  Eltip bermek: deňiz arkaly

  Gurluş wagty: 7-10 gün

  Tölegler: TT

  Çykdajylary tygşytlamak üçin täsirli we ygtybarly

  Islendik soraga jogap bermäge şat, soraglaryňyzy we sargytlaryňyzy iberiň.

 • PU köpük gaplaýyş awtoulag bölekleri gaplaýyş enjamy

  PU köpük gaplaýyş awtoulag bölekleri gaplaýyş enjamy

  Talap edilýän köpük ýa-da köpük ýerinde, iki sany suwuk köpügi sumkada ýa-da çyzgyda birleşdirip, hakyky wagtda ýasalýar.Giňeldilip bilinýän köpük gaplama garyndysy, adaty, goraýjy galyndy döredýän önümi çalt gurşap alýar.“Quickpack QP-393E” ulgamlary, bu pudakda iň tygşytly, köp tygşytly köpükli gaplama tehnologiýasyny görkezýär.

  Eltip bermek: deňiz arkaly

  Gurluş wagty: 7-10 gün

  Tölegler: TT

  Çykdajylary tygşytlamak üçin täsirli we ygtybarly

  Islendik soraga jogap bermäge şat, soraglaryňyzy we sargytlaryňyzy iberiň.

 • Çalt gaplaýjy giňeldilip bilinýän köpük gaplama ulgamy

  Çalt gaplaýjy giňeldilip bilinýän köpük gaplama ulgamy

  Onlaýn, gorag poliuretan köpük paketlerini ýerinde öndürmek üçin çalt, aňsat we köp görnüşli proses.

  Eltip bermek: deňiz arkaly

  Gurluş wagty: 7-10 gün

  Tölegler: TT

  Çykdajylary tygşytlamak üçin täsirli we ygtybarly

  Islendik soraga jogap bermäge şat, soraglaryňyzy we sargytlaryňyzy iberiň.

 • Poliuretan köpükli el guty gaplaýyş ulgamlary enjamy

  Poliuretan köpükli el guty gaplaýyş ulgamlary enjamy

  Önüm öndürilen önümleriň köpüsi üçin çalt ýerleşiş, inçe izolýasiýa we giňişligi doldurmak üçin gaty gysga wagtyň içinde ulagdaky önümiň goragyny üpjün ediň. Saklamak, ýüklemek we düşürmek prosesi ygtybarly goragdyr.

  Eltip bermek: deňiz arkaly

  Gurluş wagty: 7-10 gün

  Tölegler: TT

  Çykdajylary tygşytlamak üçin täsirli we ygtybarly

  Islendik soraga jogap bermäge şat, soraglaryňyzy we sargytlaryňyzy iberiň.

 • Pu köpük guýýan maşyn / Poliuretan köpük gaplaýyş awtomatiki gaplaýyş ulgamy köpükli maşyn

  Pu köpük guýýan maşyn / Poliuretan köpük gaplaýyş awtomatiki gaplaýyş ulgamy köpükli maşyn

  Gaplamak ulgamy, önümleriňizi ibereniňizde we saklanyňyzda iň köp ýer tygşytlylygy bilen köpugurlylygy birleşdirýär.Uzak dowamly tygşytly çözgüt tapmak üçin transport we ammar logistikaňyzy seljereris.

  Eltip bermek: deňiz arkaly

  Gurluş wagty: 7-10 gün

  Tölegler: TT

  Çykdajylary tygşytlamak üçin täsirli we ygtybarly

  Islendik soraga jogap bermäge şat, soraglaryňyzy we sargytlaryňyzy iberiň.

12Indiki>>> Sahypa 1/2