0221031100827

Önümler

PU köpük guýýan maşyn izolýasiýa, doldurmak, gaplamak üçin awtoulag gaplaýyş maşyny

Gysga düşündiriş:

“Quickpack QP-393E” ulgamy ýokary derejeli goragy we in engineenerli ýassyklaryň gaýtalanyp boljak, öňünden aýdyp boljak ýerine ýetirişini awtomatlaşdyrmagyň netijeliligini birleşdirýär.Siteerdäki önümçilik üçin bu awtomatlaşdyryş derejesi ýokary göwrümli müşderiler üçin şu wagta çenli elýeterli.

Eltip bermek: deňiz arkaly

Gurluş wagty: 7-10 gün

Tölegler: TT

Çykdajylary tygşytlamak üçin täsirli we ygtybarly

Islendik soraga jogap bermäge şat, soraglaryňyzy we sargytlaryňyzy iberiň.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Pu köpük gaplaýyş maşynynyň esasy aýratynlyklary

“Quickpack QP-393E” ulgamy ýokary derejeli goragy we in engineenerli ýassyklaryň gaýtalanyp boljak, öňünden aýdyp boljak ýerine ýetirişini awtomatlaşdyrmagyň netijeliligini birleşdirýär.Siteerdäki önümçilik üçin bu awtomatlaşdyryş derejesi ýokary göwrümli müşderiler üçin şu wagta çenli elýeterli.
“Quickpack QP-393E” ulgamy, üýtgeşik programmaňyz üçin Zhuangzhi tarapyndan döredilen ýassyklary awtomatiki döreder.Hakykatdanam tapawutlandyrylan çözgüt.El bilen galyplaýyş amallary, uzak gurşun wagty we ýokary MOQ we ýörite ýasalan ýassyklar üçin gural çykdajylary bilen hoşlaşyň.
“Quickpack QP-39E” ulgamy sähelçe aýak yzy bar we merkezleşdirilmedik gaplama gurşawy bolan orta we uly göwrümli müşderilerde gowy işleýär.Bu ulgam, dürli önümlerde gaplama talap edilip bilinjek müşderiler öndürmek üçin amatlydyr.
Gorag talap edýän gysga möhletde öndürýän önümiňiz barmy?
Täze önüm üýtgeşmelerini yzygiderli goýberýärsiňizmi we täze gaplama talaplary bilen göreşýärsiňizmi?
“Quickpack QP-39E” işiňiz üçin iň akylly saýlaw bolup biler.

Pu doldurýan maşyn bölekleriniň gaplanylyşy
Köpük dispersiýa tehnologiýasyny ulanyp, “Quicpack QP-393E” ulgamy köpük ýassygy dizaýnlaryny öndürmäge mümkinçilik berýän köpük sumkanyň hemme ýerinde strategiki taýdan paýlanýar.RFID tehnologiýasy galyndy üýtgemelerini ykrar edýär we ýalňyşsyz işlemek üçin dogry ýassyk reseptini ýükleýär.

Kämil galyp döretmäge kömek edýär
Bütin dünýädäki gaplama amaly merkezler ulgamymyz, programmaňyz üçin iň oňat gaplama çözgüdini döretmek üçin siziň bilen işleşip biler.Aýratyn satuw we hyzmat guramamyz bilen bilelikde doly hyzmat dizaýnyny, prototip görnüşini, synag we gural gurallaryny üpjün edýäris.

4
5

Sorag-jogap

1. MOQ näme?
Mysal üçin sargyt we synag tertibini kabul edýäris.Adatça, MOQ 1pc
2. Öndüriji we söwda kompaniýasymy?
Biz 18 ýyldan gowrak tejribe toplap, ekologiýa taýdan arassa gaplama öndürijisidiris.
3. Kepillik şertleriňiz näme?
Gaplaýyş maşynlarymyz üçin 1 ýyl kepillik berýäris.
4. Haýsy Töleg şertlerini hödürläp bilersiňiz?
T / T, WeChat Pay, Alibaba söwda kepilligini we beýleki şertleri kabul edýäris.
5. Getirmegiň wagty we şertleri näçe?
Öňki iş, FOB we C & F / CIF şertlerini kabul edýäris, Mysal: 3-7 iş güni;FCL konteýner: 10-15 gün;
6. Zawodyňyz satuwdan soňky hyzmaty nähili hödürleýär?
Galan wideolary we onlaýn wideo görkezmesini hödürleýäris

Biz kim

Önümleri goramak boýunça ýokary tehnologiýalary üpjün etmek üçin köp sanly öndürijiler üçin Hytaýyň ähli esasy welaýatlaryny we şäherlerini biziň işimiz.Esasy kompaniýa içerki bazaryň esasyny düzýär we eksporty kem-kemden giňeldýär.Quickewropada, Amerikada we Günorta-Gündogar Aziýada “QuickPack” gaplaýyş önümlerini ulanmakda köp müşderi bar.

Kompaniýanyň üstünligi öz içine alýan iň möhüm müşderi pudaklary: takyk gurallar, maşyn önümleri, harby önümler, awiasiýa gurallary, elektron önümleri, aragatnaşyk önümleri, senetçilik önümleri, küýzegärçilik, aýna, yşyklandyryş önümleri, sanitariýa önümleri gaplamak.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň