0221031100827

Önümler

Awtoulag köpükli poliuretan sanjym PU doldurma enjamy

Gysga düşündiriş:

Saklaýyş ýerini tygşytlaň, gaplaýyş materialyny 70 kub metr giňişlikde 55 gallon deprek tygşytlaň, sebäbi köpükli çalt gaplama suwuklygyň göwrüminden 200 esse köp.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Esasy aýratynlyklary

Saklaýan ýeri tygşytlaň, gaplaýyş materialy 70 kub metr meýdanda 55 gallon deprek,sebäbi köpükli çalt gaplama suwuklygyň mukdaryndan 200 esse köp.

Himiki aýratynlyklary

Ereýän nokat <18 ℃ Gaýnadyş aralygy > 200 ℃
Fleş nokady 200 ℃ Lgnition temperaturasy > 530 ℃
Bug basyşy 0.01Pa (25 ℃) Dykyzlygy 1,2g / cm3 (25 ℃)

Çalt bukja A izosýanat ammary

1. Salkyn, gurak we şemalladylýan ýerde saklaň.
2. Göni göni daşda boluň;Heatylylyk çeşmesinden we suw çeşmesinden daşda duruň.
3. Asyl gaplamanyň saklanyş möhleti 18 aý.

Daşky gurşawa zyýanly material

Iki sany 55 gallon suwuk komponentler birleşdirilende gaplaýyş materialynyň tirkeg-ýük awtoulagyny döredip biler.
Daşky gurşawa duýgur gaplama - “QuickPack” köpük gaplamasy RoHS we beýleki halkara guramalarynyň daşky gurşaw talaplaryna laýyk gelýär.

PU giňeldilýän köpük gaplaýan himiki materail AB suwuklygy
pu köpük suwuklygy tygşytly we amaly gaplama materialynyň bir görnüşidir .Pliuretan köpükli gaplaýyş enjamy pu köpük poliolyny doly garyşdyrmaga kömek edýär we awtomatiki usulda tutuş paket bilen doldurylýar.360 dereje öli burç ýok, gorag ajaýyp.Gaplamagyň netijeliligini ýokarlandyryp, iň oňat gaplama effektini gazanyp we önümiň keşbini gowulaşdyryp biler.(Köpük maşyn gerek bolsa, bize ýüz tutuň)

1
5
4

Biz hakda

Şençzhenen Zhuangzhi Technology Co., LTD2004-nji ýylda döredildi. Gorag we ýörite gaplaýyş materiallaryny we ulgamlaryny öndüriji.Gorag gaplamasynda täzelikçi hökmünde, iň kyn gaplama meseleleriňiz üçin ýönekeý, amaly çözgütleri tapmaga kömek ederis.

Önümleri goramak boýunça ýokary tehnologiýalary üpjün etmek üçin köp sanly öndürijiler üçin Hytaýyň ähli esasy welaýatlaryny we şäherlerini biziň işimiz.Esasy kompaniýa içerki bazaryň esasyny düzýär we eksporty kem-kemden giňeldýär.Quickewropada, Amerikada we Günorta-Gündogar Aziýada “QuickPack” gaplaýyş önümlerini ulanmakda köp müşderi bar.

Kompaniýanyň üstünligi öz içine alýan iň möhüm müşderi pudaklary: takyk gurallar, maşyn önümleri, harby önümler, awiasiýa gurallary, elektron önümleri, aragatnaşyk önümleri, senetçilik önümleri, küýzegärçilik, aýna, yşyklandyryş önümleri, sanitariýa önümleri gaplamak.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň