0221031100827

Önümler

Pu köpük guýýan maşyn / Poliuretan köpük gaplaýyş awtomatiki gaplaýyş ulgamy köpükli maşyn

Gysga düşündiriş:

Gaplamak ulgamy, önümleriňizi ibereniňizde we saklanyňyzda iň köp ýer tygşytlylygy bilen köpugurlylygy birleşdirýär.Uzak dowamly tygşytly çözgüt tapmak üçin transport we ammar logistikaňyzy seljereris.

Eltip bermek: deňiz arkaly

Gurluş wagty: 7-10 gün

Tölegler: TT

Çykdajylary tygşytlamak üçin täsirli we ygtybarly

Islendik soraga jogap bermäge şat, soraglaryňyzy we sargytlaryňyzy iberiň.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gaplaýyş ulgamlary

Gaplamak ulgamy, önümleriňizi ibereniňizde we saklanyňyzda iň köp ýer tygşytlylygy bilen köpugurlylygy birleşdirýär.Uzak dowamly tygşytly çözgüt tapmak üçin transport we ammar logistikaňyzy seljereris.

Köpükli gaplama gaplama ulgamy

Amalyňyzyň çeýeligi, “Quickpack QP-393E” ulgamy bilen güýçlendirilýär.Köpugurly we täsirli,
bir ulgamy bir gaplama setirine bagyşlap ýa-da bir ulgam bilen birnäçe gaplama setirine hyzmat edip bilersiňiz.Birleşdiriň
“Quickpack QP-393E” köpüginiň özboluşly formulalaryndan biri bolan “Quickpack QP-393E” ulgamy we siz edip bilersiňiz
Iň oňat boşluk doldurgyç, galyp ýa-da ýokarky we aşaky köpükli ýassyklar öndüriň.

tp
6

“Quickpack” gaplamasynyň görnüşi önümde gönüden-göni döredilýär.Iki komponent
poliuretan köpük bilelikde reaksiýa berýär, köpüklenýär we gaty gysga wagtyň içinde berkleşýär.Yassyk bilelikde emele gelýär
önüm bilen ýapyk görnüşde siňdirýär we daşky gaplamada düzedýär.Iň amatly hödürleýär
daşamak wagtynda we ammarda önümi goramak.Bolmaly harytlara baglylykda
gaplanan, çalt halta meselem gyradan goramak hökmünde hem ulanylyp bilner.
Köpük, näzik önümleriň dürli konfigurasiýalaryny iberýän kompaniýalar üçin ideal materialdyr.Gorag önüminiň töwereginde ýiti galyplar, burçlar, üýtgeşik şekiller we hemmesini öz içine alýan ýöriteleşdirilen ýassyk bilen boşlugy doly doldurýar.
Ulanmak aňsat
Her kim bu ýerde gaplama hünärmeni bolup biler!Instapak bilen işlemek gaty aňsat.
Köpük açylýança sumkany basyň, önümi goýuň.
Gaplanan kargelere awtomatiki uýgunlaşýar
Köpük gaplanan önümleriň töweregine ýaýrady.Önümiňiz arassa we professional gaplamalarda zeper ýetmedik müşderä gelýär.
Az ýer tutýar
Bezegleriň göwrümi diňe programma bilen ýüze çykýar.
Çalt amal
Köpük birnäçe sekundyň içinde ýasalan köpük padine giňelýär.
Aňsat zyňmak
Ahyrky müşderi gaplamany galyndy galyndylaryna aňsatlyk bilen taşlap biler.

Sorag-jogap

1. MOQ näme?
Mysal üçin sargyt we synag tertibini kabul edýäris.Adatça, MOQ 1pc
2. Öndüriji we söwda kompaniýasymy?
Biz 18 ýyldan gowrak tejribe toplap, ekologiýa taýdan arassa gaplama öndürijisidiris.
3. Kepillik şertleriňiz näme?
Gaplaýyş maşynlarymyz üçin 1 ýyl kepillik berýäris.
4. Haýsy Töleg şertlerini hödürläp bilersiňiz?
T / T, WeChat Pay, Alibaba söwda kepilligini we beýleki şertleri kabul edýäris.
5. Getirmegiň wagty we şertleri näçe?
Öňki iş, FOB we C & F / CIF şertlerini kabul edýäris, Mysal: 3-7 iş güni;FCL konteýner: 10-15 gün;
6. Zawodyňyz satuwdan soňky hyzmaty nähili hödürleýär?
Galan wideolary we onlaýn wideo görkezmesini hödürleýäris

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň